Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 8, Sayı 49  2020/6  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Berrin KOÇİN, Mehmet Nur TUĞLUK

NO Makale Adı
1583142768 2013 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMININ 21. YÜZYIL BECERİLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Bu çalışmanın amacı, MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programında bulunan kazanımların 21. Yüzyıl becerileri açısından incelenmesi ve referans becerilerin hangi düzeyde yer aldığının belirlenmesidir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olan içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda okul öncesi programında bulunan kazanımların çoğunlukla eleştirel düşünme, yaratıcılık, problem çözme, iletişim, sorumluluk ve farklı kültürel özelliklerle ilgili farkındalık gibi beceriler ile ilgili olduğu görülmüştür. Gelişim alanlarına göre bakıldığında ise bu becerilere ilişkin kazanımlara en fazla sosyal duygusal gelişim alanında yer verildiği, bunu sırasıyla dil gelişim alanı ve bilişsel gelişim alanının takip ettiği görülmüştür. Bunun yanında öz bakım alanında bu becerilere çok az rastlanırken motor gelişim alanında hiç rastlanmadığı tespit edilmiştir. Günümüzde oldukça önem kazanan ve 21. Yüzyıl becerilerinde vurgulanan teknoloji ve medya okuryazarlığı ile ilgili kazanımlara ise pek rastlanmadığı görülmüştür. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda bazı öneriler getirilmiştir.

Anahtar kelimeler: Okul öncesi eğitim, eğitim programları, 21. Yüzyıl becerileri