Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 8, Sayı 46  2020/3  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Büşra İnci ŞENDURUR, Gamze Elif TANINMIŞ

NO Makale Adı
1582719242 KEMAN ÖĞRENCİLERİNİN YİNELEME STRATEJİSİNİ KULLANMA DURUMLARI

Çalışmanın temel amacı üniversitelerin Eğitim Fakültelerinin Müzik Eğitimi Ana Bilim Dallarında öğrenim gören ve bireysel çalgıları keman olan lisans öğrencilerinin, öğrenme stratejilerinden biri olan yineleme stratejisini keman eğitiminde ne derecede kullandıklarını ortaya koymaktır. Öğrencilerin keman eğitiminde yineleme stratejisini kullanma durumlarını ölçmek için 162 öğrenciye anket uygulanmıştır. Anketten elde edilen veriler SPSS25 paket programı kullanılarak yüzde, frekans ve ANOVA gibi yöntemlerle analiz edilmiştir. Çalışmada ortaya çıkan sonuçlara göre öğrencilerin yineleme stratejisini sıklıkla kullandıkları görülmektedir. Çalışmada ayrıca, öğrencilerin yineleme stratejisi kullanma alanları ve okudukları sınıflar arasında anlamlı bir fark olmadığı ANOVA uygulanarak araştırılmıştır. Fakat, gruplar arasında ortalamalar bakımından anlamlı farklılıklar bulunamamıştır.

Anahtar Kelimeler: Keman eğitimi, yineleme stratejisi, anket, öğrenci görüşleri