Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 8, Sayı 45  2020/2  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Davut HOTAMAN

NO Makale Adı
1579871944 ÖĞRENCİ DERS BAŞARISININ BELİRLENMESİNDE ÖĞRETMEN ÖZELLİKLERİNİN ROLÜNÜN İNCELENMESİ

Eğitimi “kasıtlı kültürleme” süreci olarak tanımlarsak, tüm eğitsel faaliyetlerin planlı olması gereği ortaya çıkmaktadır. Eğitimde planlama, belirli eğitim hedeflerine ulaşmak için öğretim etkinliklerinden hangilerinin seçileceğinin, bunların öğrencilere niçin ve nasıl yaptırılacağının, ne gibi yardımcı ve tamamlayıcı kaynak ve araçların kullanılacağının ve elde edilen sonuçların nasıl değerlendirileceğinin önceden tasarlayıp kâğıt üzerinde düzenlenmesidir. Bu programların uygulayıcısı olan öğretmenler, tasarlanan planlı ve programlı eğitsel uygulamanın çıktılarını ya da ürününü en yakından gören ve takip eden eğitim sisteminin ana girdilerinden biridirler. Öğretmenler, çıktıların kalitesi hakkında en doğru ve en detaylı değerlendirmelere ulaşmak için, ürünü her boyutuyla incelemek, değerlendirme için en doğru ölçme araçlarıyla veri toplamak zorundadır. Bu araştırmanın amacı, öğrencilerin ders başarılarının belirlenmesi sürecinde, öğretmenlerin öğrencilere ait gözlenebilir sınıf içi ve sınıf dışı davranışlarını ne derece izleyip, değerlendirmede dikkate aldıklarını belirlemektir. Bu yönüyle araştırma betimsel nitelikte olduğundan, yöntem olarak tarama modellerinden tekil tarama kullanılmıştır. Araştırma; ilkokul, ortaokul ve lisede görevli gönüllü sınıf ve branş öğretmenleri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma, sınıf içi ve sınıf dışı öğrenci davranışlarına ilişkin öğretmen gözlemlerinin ders başarılarının belirlenmesinde dikkate alınmasının önemini ortaya koymuştur. Elde edilen sonuçlara göre, öğretmenlerin öğrencilerin gözlenebilir sınıf içi ve sınıf dışı performans değişkenlerini değerlendirmede dikkate alma düzeylerinin cinsiyete, alan/branşa, kıdeme ve görev yapılan okulun kademesine/türüne göre anlamlı farklılaşma gösterdiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, ders başarısı, ölçme, değerlendirme