Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 7, Sayı 43  2019/12  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Şevval SATICI, Seda EDEN ÜNLÜ, Ahmet Serkan ECE

NO Makale Adı
1577970244 MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARININ MÜZİSYEN HASTALIKLARIYLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ (BAİBÜ ÖRNEĞİ)

Müzik eğitimi anabilim dallarında dört yıllık lisans eğitimi süresince, çeşitli enstrümanlar (keman, viyola, viyolonsel, piyano, flüt, gitar, bağlama, vd.) ile bireysel çalgı eğitimi verilmektedir. Bu eğitim Türkiye’de 26 müzik eğitimi anabilim dalı kurumunda örgün olarak, uygulamalı ders kapsamında yürütülmektedir. Dersin içeriğinde öğrenciden enstrümanına ilişkin öğretmenlik hayatında kullanabileceği bilgi birikimini güçlendirmesi ve sınıf düzeyiyle doğru orantılı olarak enstrümanındaki yeterlilik seviyesini yükseltmesi, aynı şekilde ilgili öğretim elemanının da öğrenciyi enstrümanında belirlenen seviyeye ulaştırması beklenmektedir. Bireysel çalgı eğitimi dersi öğrenci ve öğretim elemanlarının yüksek performans göstermelerini gerektirmektedir. Bu süre içerisinde öğrencilerin bireysel çalgıları da zamanla hayatlarının bir parçası haline gelmektedir. Günde ortalama 6–7 saat enstrüman çalışmaya bedenlerini ve zihinlerini hazırlamış olmalı, doğru duruş-tutuş kurallarına göre pratik yapmalıdırlar. Doğru duruş-tutuşa aykırı bir biçimde pozisyon ve yüksek performans gerektiren bu uğraşın aslında fiziksel sağlık açısından ne kadar riskli bir iş olduğu, yapılan diğer araştırmalarda da saptanmıştır. Bu araştırmada, öğrencilerin zamanla karşılaşabilecekleri fiziksel sorunlardan söz edilmekle birlikte, öğrenci ve öğretim elemanlarının bu konu hakkındaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi hedeflenmektedir. Araştırma tarama modeline dayalı, betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalındaki 17 öğretim elemanı ve I. II. III. ve IV. sınıflarda öğrenim görmekte olan 85 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formu doğrultusunda toplanarak işlenmiş, veriler analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Elde edilen verilere göre, öğrenci ve öğretim elemanlarının benzer şekilde boyun, bel ve sırt bölgelerinde fiziksel rahatsızlıklar yaşadıkları, enstrüman çalmaktan kaynaklı oluşabilecek başlıca rahatsızlıklar hakkında öğretim elemanlarının ve öğrencilerin bilgi sahibi olmadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte öğrenciler, öğretim elemanlarının, müzisyen hastalıkları hakkında bilgilendirme yapmaları konusunda, öğretim elemanlarından farklı görüşler ortaya koymuşlardır.

Anahtar Sözcükler: Bireysel çalgı, Müzisyen hastalıkları, Kas-iskelet problemleri, Doğru duruş-tutuş, Müzik eğitimi