Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 7, Sayı 42  2019/11  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Birnaz ER, Sezin KARA

NO Makale Adı
1574944578 SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS KAPSAMINDAKİ EL SANATLARI ÜRÜNLERİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Kültürel miras kapsamındaki el sanatları, tarihi, kültürel, kırsal, kentsel ve sosyal değerlerle bütünleşmiş, zengin Anadolu kültürünün öğeleridir. El sanatlarının, değişen dünyanın gelişen zorluk ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek, çağın gerisinde kalmayacak şekilde kendisini yenilemesi, sürdürülebilirliğini sağlaması gerekmektedir. Bu anlamda sanatçılara, zanaatkârlara, sanatla ilgili olabilecek sivil toplum kuruluşlarına, yerel yönetimlere ve kültür bakanlığına belirli sorumluluklar düşmektedir. Her kurum veya kuruluş kendi alanı ve sorumluğuyla ilgili gereklerin farkına varmak, el sanatlarını geleneksel özelliğini bozmadan, geçmişinden referans alarak, çağın olanaklarından faydalanarak tanıtmak durumundadır. Bu kapsamda Türkiye’nin de üyesi olduğu uluslararası bir kuruluş olan UNESCO el sanatlarını somut olmayan kültürel miras kapsamında değerlendirerek (dokumacılık, nazar boncuğu, telkâri, bakırcılık, halk mimarisi, vb.) belirli başlıklar altında toplamıştır. UNESCO sürdürülebilir kalkınma yaklaşımında kültürü merkeze alarak, kültürün yerel kalkınmada ekonomik gelişim ve yoksulluğun azaltılması için gelecek kuşaklara aktarılması ve değerinin bilinmesi, yenilikçi ve sürdürülebilir iş birliği modelleri geliştirmek, toplumsal birlikteliği sağlamak gibi önemli konularda kültürden faydalanılması gerektiğine değinmektedir. Bu çalışmada UNESCO’nun kültürü merkeze alan sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı temel alınarak somut olmayan kültürel miras kapsamındaki el sanatlarının önemine değinilmiştir. Bu kapsamda el sanatlarının sürdürülebilir olması ile ilgili olarak gerekli kaynak taramaları yapılmış, el sanatlarının sürdürülebilir kalkınmadaki yeri ve önemine değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler: UNESCO, El sanatları, Kültür, Sürdürülebilirlik, Yerel Kalkınma