Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 7, Sayı 40  2019/9  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Güzel SATIK, Tuğçe Nur KESİN

NO Makale Adı
1572283957 YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE “YESEVİ TÜRKÇE B1” DÜZEYİ DERS KİTABININ DEĞERLER EĞİTİMİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ

Ailede eğitimine başlanan ve daha sonra okullarda eğitmenler tarafından aktarılan değerler eğitimi, literatürde kavramların niceliksel ve niteliksel önemini belirten bütüncül bir yapı olarak tanımlanmaktadır. Bireylerin benimsedikleri değer yargıları, ait oldukları toplumu ve toplumun kültür dokusunu yansıttığı için dil-kültür ilişkisi bağlamında ve dil öğretimi açısından büyük bir önem taşımaktadır. Günümüzde yurtiçinde ve yurtdışında pek çok kurum, kuruluş veya merkez tarafından yürütülen Türkçe öğretimi programları; dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerini kazandırmayı amaçlamakta, bunu yanında Türk kültürünü tanıtmayı, sevdirmeyi de hedeflemektedir. Yabancılara Türkçe öğretiminde değerlerin aktarılma sürecinde hedef dile ait kültürel kodların yer aldığı metinler, ders kitapları, video, şarkı, resim gibi materyaller ve öğretici önemli bir yer teşkil etmektedir. Bu çalışmada Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Hazırlık Fakültesinde okutulan “Yesevi Türkçe B1” düzeyi ders kitabının değerler eğitimi açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada Schwartz’ın değerler eğitimi sınıflandırması esas alınarak hangi değere ne ölçüde bağlı kalındığı noktasında değerlendirmeler yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yabancılar için Türkçe, değerler eğitimi, kültür aktarımı, değer, kültür, ders kitabı