Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 7, Sayı 42  2019/11  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Mustafa Emrah ÖZARAS

NO Makale Adı
1571035261 ÇAĞDAŞ BALKAN SANATI ÖRNEKLERİNİN MELEZLİK KAVRAMI ÜZERİNDEN KÜLTÜRALİZM VE ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

Sanattaki melezleşme süreci, dil, din, ırk vb. diğer kültürel melezleşmeler gibi tarihsel bir süreç içerisinde gerçekleşmiştir. Kolonyalist dönem özellikle Avrupa sanatındaki melezleşmenin zirve yaptığı dönem olarak nitelendirilebilir. Çağdaş Balkan Sanatının melezleşme süreci de tarihsel olarak kolonyalizm, kültüralizm ve çokkültürlülük gibi toplumsal dönem ve kavramlarla ilişkili olarak şekillenmiştir. Balkan sanatçıları, içlerinde bulundukları bu süreci, dil, kimlik ve etnisite kavramları üzerinden ele almış ve çalışmalarında özellikle “Avrupalı olma – olamama” ve ötekileştirilme mefhumlarını vurgulamışlardır. Bu bağlamda çalışmanın amacı; Melezleşme mefhumunun kendisi üzerinden Çağdaş Balkan Sanatı ile Batı Avrupa merkezli sanat arasındaki melezleşme sürecini ve bu sürecin sonuçlarını tartışmak ve bu sürecin, seçilen Çağdaş Balkan Sanatı örnekleri üzerindeki etkilerini incelemektir.

Anahtar kelimeler: Melezlik, Çağdaş Balkan Sanatı, Batı Avrupa merkezli sanat, kolonyalizm, kültüralizm, çokkültürlülük