Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 7, Sayı 40  2019/9  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Uğur DERVİŞ, Öznur IŞIR

NO Makale Adı
1563904444 SÜRDÜRÜLEBİLİR AMBALAJ TASARIMLARININ GRAFİK TASARIM EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ


Sürdürülebilirlik kavramı; yaşamımızda yer alan ekolojik, toplumsal ve ekonomik ortam ile şartları gelecek nesillere aynı doğrultuda aktarılabilmenin sağlanması olarak ifade edilmektedir. Ambalaj, sürdürülebilir kalkınmada anahtar rolüne sahiptir. Sürdürülebilir ambalaj tasarımı ise ambalajın gelişimi ve kullanım sürecinin sürdürülebilir bir metotla ele alınmasını sağlayan bir süreçtir. Bu araştırmanın amacı, sürdürülebilir ambalaj tasarımı kavramının grafik tasarım eğitimi içerisindeki yeri ve öneminin grafik tasarım eğitimlerini sürdürmekte olan öğrencilerin görüşleri doğrultusunda incelenmesidir. Bu araştırmanın yöntemi nitel araştırma yöntemidir. Bu araştırmanın örneklemini İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım bölümünde öğrenim gören 15 üçüncü sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Bu araştırmada veri toplama tekniği olarak örnek olay çalışması ve görüşme tekniği kullanılmıştır. Bu araştırma sonucunda, grafik tasarım eğitimlerini sürdürmekte olan öğrencilerin görüşleri doğrultusunda sürdürülebilirlik kavramının grafik tasarım eğitimi içinde yeterli düzeyde yer almadığı belirlenmiştir. Bu araştırmada elde edilen sonuçlar ışığında gelecek araştırmalara ve uygulamalara yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ambalaj, geri dönüşümlü ambalaj, sürdürülebilir ambalaj, ambalaj tasarımı, sürdürülebilir tasarım