Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 7, Sayı 38  2019/7  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Hüseyin ULUS

NO Makale Adı
1563381924 GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA HEDEFLENEN KAZANIMLARIN DİSİPLİNLERARASI /TEMATİK YAKLAŞIM AÇISINDAN İNCELENMESİ

Bu araştırmanın amacı; genel eğitim sisteminin bütününde sıklıkla yararlanılan ve olumlu sonuçlar alınan disiplinlerarası yaklaşım modelinin Görsel Sanatlar dersi öğretim programında 5, 6, 7 ve 8. Sınıf öğrencileri için hedeflenen kazanımlar ile ne derece örtüştüğü, ilgili uzmanlar tarafından bu program hazırlanırken disiplinlerarası yaklaşımdan yararlanılıp yararlanılmadığını ortaya koymaktır. Bu sebeple araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan ‘Döküman Analizi’nden yararlanılmıştır. Planlanan verilerin elde edilebilmesi için 2018 yılında yayınlanmış olan Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı’nda hedeflenen kazanım ve açıklamalar tablolar halinde sunulmuş ve bunlar üzerinden incelemeler gerçekleştirilmiştir. Yapılan döküman analizi sonucunda; öğretim programında hedeflenen kazanımlardan büyük bir bölümünün disiplinlerarası yaklaşıma uygun olmadığı, dolayısıyla ilgili kazanımların genel eğitim sisteminde yer alan diğer disiplinler ile Görsel Sanatlar dersini bütünleştirmede tam anlamıyla başarılı olamadığı sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen verilerden hareketle; 5, 6, 7 ve 8. sınıf Görsel Sanatlar dersi öğretim programında hedeflenen kazanımların disiplinlerarası yaklaşımı desteklemede yetersiz kaldığı, özellikle ‘Görsel İletişim ve Biçimlendirme’ öğrenme alanına yönelik olarak planlanan kazanımların bu konuda oldukça yetersiz olduğu ortaya konulmuştur. Buna ek olarak disiplinlerarası yaklaşıma en uygun öğrenme alanının "Sanat Eleştirisi ve Estetik" olduğu görülmüştür. Elde edilen verilerden hareketle araştırmanın sonucunda; öğrencilerin daha nitelikli bir sanat eğitimi programından geçebilmesi ve çok boyutlu bir bakış açısına sahip, yaratıcı ve özgün bireyler olarak yaşamlarını sürdürebilmeleri için Görsel Sanatlar dersi öğretim programının disiplinlerarası yaklaşıma uygun olarak tekrar gözden geçirilmesi gerektiği önerisinde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Görsel sanatlar, sanat eğitimi, disiplinlerarası yaklaşım