Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 7, Sayı 32  2019/1  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Timuçin AKYÜREK, Tayfun AKKAYA

NO Makale Adı
1548259943 SANATSAL ANATOMİNİN GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNDE YERİ VE ÖNEMİ: EYLEM ARAŞTIRMASI*

Araştırmanın amacı görsel sanatlar öğretmen adaylarının artistik anatominin sanat eğitiminde yeri ve önemini kavramalarında, artistik sanat uygulamalarının katkısını göstermektir. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden eylem araştırması biçiminde desenlenmiştir.
Araştırma on beş hafta sürmüş olup araştırmanın verileri, öğrenci günlükleri, öğrencilerin uygulama öncesi ve sonrası yapmış oldukları anatomi içerikli resimler, DPA (dereceli puanlama anahtarı) ile ölçülmüş ve değerlendirilmiştir. Araştırmada öğrencilerin artistik anatomi resimlerinin DPA değerlendirmesi sonucunda, sanatsal anatomiyi düşünsel ve biçimsel yönden belli bir kompozisyon içerisinde yansıtmalarında büyük bir ilerleme kaydetmiş oldukları sonucu ortaya çıkmıştır. Öğrencilerde sanatsal anatominin sanat eğitiminde yeri ve önemine dair farkındalıklarının arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin anatomiyi sanatsal olarak ifade etme, insan bedenini çözümleyebilme ve bunları belli bir kompozisyonda çizebilme becerilerinde artış olduğu gözlemlenmiştir. Sanatsal anatomi etkinliğinin öğrencilerde özgünlük, yaratıcılık, ifade gücü ve teknik düzeyde yenilikçi olmada farkındalık yarattığı tespit edilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Artistik anatomi, desen, kadavra, mimesis, proporsiyon