Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 6, Sayı 29  2018/10  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Nuray AKKOL

NO Makale Adı
1540367398 ABJECT ART OLARAK KADIN BEDENİ VE PERFORMANS SANATINDAKİ KIŞKIRTICILIĞI

Modernizmin bunalımı ile birlikte büyük anlatılarının son bulması postmodern süreci başlatmıştır. Bu süreçle birlikte kimlik sorunsalı, 1970 sonrasında dil, söylem ve kültür alanının mevcut yapıları irdelenerek yeniden kurulmaya başlanmıştır. Kavramı, ilk Bataille kullansa da postmodern süreçte kimliklerle birlikte yeniden ele alan Kristeva'dır. Kristeva’ya göre abject; anne-çocuk bedenlerin birbirinden ayrılması sürecinde yaşanan duygudur. Bu duygu aynı şekilde bedenin kendi atıklarından ayrılması sürecinde de yaşanır. Kristeva, abject kavramını biylolojik ilişki üzerinden tamımlamıştır. Kadın bedeninin ve cinsel atıklarının ayrılan erkek çocuğa göre abject tanımlanması ve bedeninin dışı için güzellik kavramıyla yeniden nesneleştirilmesi, ikinci dalga feministlerinin ve sanatçıların eleştirel biçimde ele aldığı konu olmuştur. Kadın bedeninin dış yüzeyinden iç yüzeyinin ayrılması ve cinsel atıkların abject olarak kabul edilmesiyle birlikte bedenin performatifliğinin önüne geçilerek kadının bedenine yabancılaşması tartışılır. Fe¬mi¬nistlerin beden ku¬r maya da¬ir çalışmalarında Kris¬te-va’nın "ko¬nu¬şan var¬lık" kav¬ra¬mı¬nı önemsedikleri görülür. Performas sanatında abject olarak kadın bedeni üzerine çalışan sanatçılar bu kavramın da içerdiği kendi bedenlerinin dilini oluşturmayı öne çıkarırlar. Bu çalışmada abject art (iğrenç sanat) olarak kadın bedeninin performans sanatındaki kışkırtıcılığı, Carolee Scheemann’ın Interior Scroll (Dahili Tomar) adlı performansı incelenerek araştırılır.

Anahtar Kelimeler: Abject art (iğrenç sanat), Kültür, Kadın Bedeni, Performans Sanatı, Carolee Scheemann