Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 6, Sayı 28  2018/9  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Oya AŞAN YÜKSEL

NO Makale Adı
1538573444 ÇAĞDAŞ SERAMİK SANATINDA POLİTİK İMGE KULLANIMI

Sanat, tarih boyunca toplumların sosyal, ekonomik, kültürel, politik yapılarından beslenmiş, bu yapıların değişimleri doğrultusunda dönüşümlere uğrayarak yeni anlatım dilleri oluşturmuştur. Bu sosyo-politik değişim sürecine birebir tanıklık eden sanatçılar dönemin siyasal ve toplumsal durumunu sanat eserlerine yansıtırken, verdikleri toplumsal mesajlarla sanatı evrensel boyuta taşımışlardır. Sanat eserleri, fikirler, ideolojiler ve toplumsal olaylardan beslenerek tarihsel bir geçmiş oluşturmuşlardır. Sanatçıların eserlerinde kullandıkları politik imgelerle verdikleri mesajlar toplumdaki her bir bireyi etkileyerek, izleyicilerin zihinlerinde farklı algı ve imgelerin oluşumunu sağlamıştır. Kültürel-ekonomik ve siyasi değişimlerin sanat yapıtları üzerinde önemli rol oynadığı günümüz sanatında politik imgelerin yüklendiği çoklu anlamlar sanatçılara farklı anlatım dilleri sunma olanakları sağlamıştır. Sanat-politik imge birlikteliğinin eskilere dayanan tarihi konuyu çok geniş bir platforma yaymaktadır, bu sebeple araştırma sadece çağdaş seramik sanatına indirgenmiştir. Böylece konunun daha ayrıntılı bir şekilde irdelenmesi hedeflenmiştir. Bu çalışmada çağdaş seramik sanatı ile politik imgeler arasındaki ilişki güncel bir zemin üzerinde analiz edilmiş ve değerlendirilmiştir. Kullanılan imgelerin çoklu anlamları üzerinde durulmuş, politik imgelerin, çağdaş seramik sanatına sadece plastik çözümlemelerin dışında kuramsal ve ideolojik birlikteliğine de değinilmiştir. Ayrıca politik konulardan beslenen sanatçıların, seramik sanatında nasıl bir yaratım sürecine girdikleri ve sanatsal olarak nasıl bir tavır sergiledikleri saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sanat, Politika, İmge, Çağdaş Seramik Sanatı