Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 6, Sayı 26  2018/7  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Esra ALTINTAŞ, Yücel GELİŞLİ

NO Makale Adı
1535795259 SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ YENİLİKÇİLİK EĞİLİMLERİ ÖLÇEĞİ: GELİŞTİRİLMESİ, GEÇERLİLİĞİ VE GÜVENİLİRLİĞİ

Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmenlerinin mesleki yenilikçilik eğilimlerini belirlemede kullanılabilecek güncel ve etkin kullanım özelliklerine sahip bir ölçek geliştirmektir. Taslak ölçeğin geliştirme aşamasında araştırma için geliştirilmesi planlanan ölçeğe yönelik konuların literatür taraması yapılarak bir soru havuzu oluşturulmuş ve uzman görüşlerine başvurulmuştur. Uzmanların önerileri doğrultusunda yapılan değişikliklerden sonra ölçek; İstanbul, Ankara, Antalya, Şanlıurfa, İzmir, Erzurum, Trabzon illerindeki 497 sınıf öğretmenine uygulanmıştır. Bu şekilde, 5’li likert tipinde olan ve 52 maddeden oluşan bir ölçek geliştirilmiştir. Ölçeğin geçerliğini belirlemek üzere açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi sonuçları, ölçeğin toplam varyansın % 40,011 ’ini açıklayan üç faktöre sahip olduğunu göstermiştir. Ayrıca ölçeğin güvenirlik katsayısı (Cronbach Alfa) da 0,919 olarak hesaplanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Mesleki Yenilikçilik, Sınıf Öğretmeni, Ölçek, Geçerlik, Güvenirlik