Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 6, Sayı 26  2018/7  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Erdal ÇETİNTAŞ, İsa KIZGUT

NO Makale Adı
1532615391 RHODİAPOLİS ANTİK KENTİ ÇATI KİREMİTLERİNİN ÜRETİM YÖNTEMLERİ (ARKEOMETRİ) AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Arkeolojik kazılarda elde edilen çatı kiremitleri tarihsel süreçlerin belirlenmesinde ve aydınlatılmasında önemli ipuçları sağlamaktadır. Bu açıdan çatı kiremitlerinin üretim yöntemleri ve biçimleri konusunda araştırmalar büyük önem arz etmektedir. Erken Helladik Çağ’da ilk kez görülmeye başlayan ve M.Ö. 7. Yüzyıldan itibaren geniş bir kullanım alanı oluşan çatı kiremitleri, kullanıldıkları yerler ve dönemlere göre farklı ölçü ve formlar almışlardır. Bu açıdan ele alındıklarında, düz ve kapama kiremitleri olmak üzere iki temel biçimin varlığı saptanabilmektedir. Ayrıca, pişmiş topraktan yapılan çatı kiremitleri antik çağda üretim merkezlerine göre Korinth, Laconia ve Sicilia olmak üzere üç ana tipe ayrılmaktadırlar. Bu kiremitler daha sonra farklı bölgelerde de üretilmelerine ve kullanılmalarına rağmen, ilk üretildikleri yerlere göre adlandırılmışlardır. Rhodiapolis kazılarında bulunan çatı kiremitleri; kapama tipi ve korinth tipi kiremit formlarında oldukları tespit edilmiştir. Ele geçen kiremitlere ait üretim atıklarının aşırı yüksek sıcaklığa maruz kaldıkları anlaşılmaktadır. Bu çalışmada; Rhodiapolis kazılarında bulunan kiremit örneklerinin yapım teknikleri hakkındaki bilimsel veriler oldukça kısıtlı olduğundan, kiremitlerin yerel üretim olup olmadığının belirlenmesi amacıyla bölgeden farklı üç noktadan kil örnekleri alınmıştır. Buluntulardaki kiremit formları dikkate alınarak bu killerle kiremit üretimi yapılmıştır. Yapılan bu çalışma ile hem arkeolojik olarak hem de seramik üretimi açısından elde edilecek bilgilerin bundan sonraki çalışmalara yardımcı olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: kiremit, seramik, Rhodiapolis, üretim