Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 6, Sayı 26  2018/7  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Fatma YAŞAR EKİCİ, Gülsüm GÖGER

NO Makale Adı
1531019073 EBEVEYNLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE ÇOCUKLARININ SOSYAL BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Bu araştırmada, ebeveynlerin kişilik özellikleri ile çocuklarının sosyal becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu temel amaç çerçevesinde; ebeveynlerin kişilik özelliklerinin ve çocukların sosyal becerilerinin çeşitli değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmıştır. Bunun yanında çocukların sosyal beceri ve problem davranışları arasında anlamlı ilişki olup olmadığı da incelenmiştir. İlişkisel tarama modeline uygun olarak düzenlenen araştırmanın örneklemi, 2016-2017 eğitim öğretim yılında İstanbul ili Avrupa Yakası’ndaki Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece ve Esenler ilçelerinden basit seçkisiz örnekleme modeliyle seçilmiş 15 okul öncesi eğitim kurumunda (4 devlet, 11 özel) eğitim görmekte olan 4-6 yaş grubu 315 çocuk ve ebeveynlerinden oluşmuştur. Araştırmada kullanılan veri toplama araçları; Ebeveyn Bilgi Formu, Uluslararası Kişilik Envanteri ve Anaokulu ve Anasınıfı Davranış Ölçeği (PKBS–2)’dir. Araştırma için toplanan veriler SPSS 22 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular şöyledir: Ebeveynlerin kişilik özellikleri ile çocukların sosyal becerileri arasında anlamlı ilişki saptanmıştır. Ebeveynlerin kişilik özellikleri cinsiyete, gelir düzeyine ve içinde yetişilen coğrafi bölgeye göre anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. Çocukların sosyal becerileri devam edilen anaokul türüne, annenin çalışma durumuna ve ailenin gelir düzeyine göre anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Ebeveyn Kişilik Özellikleri, Okul Öncesi Eğitim, Sosyal Beceriler