Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 6, Sayı 23  2018/4  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Utku ŞENDURUR, Fatma TEMELLİ

NO Makale Adı
1522748680 CAMEL DERECELENDİRME MODELİ YARDIMI İLE TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN GELENEKSEL BANKALAR VE KATILIM BANKALARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Bu çalışmada, CAMEL derecelendirme modeli yardımı ile Türkiye’de faaliyet gösteren geleneksel ve katılım bankalarının karşılaştırmalı bir analizi yapılmış ve elde edilen verilere t-testi uygulanarak geleneksel ve katılım bankalarının birbirinden ayırt edilip edilemediği araştırılmıştır. Çalışmada yapılan analizler sonucunda geleneksel bankaların karlılık, likidite, sermaye yeterliliği ve yönetimin etkinliği bakımından, katılım bankalarına göre daha iyi bir durumda olduğu görülürken; varlık kalitesi bakımından katılım bankaları daha iyi durumdadır. T-testi sonuçlarına göre ise, yönetimin etkinliği ve karlılık açısından katılım bankaları ve geleneksel bankalar bir birinden ayırt edilebilirken, sermaye yeterliliği bakımından istatistiki olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır.

Anahtar Kelimeler: Geleneksel bankalar, Katılım bankaları, CAMEL derecelendirme modeli, T-testi