Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 6, Sayı 21  2018/2  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Görkem Utku ALPARSLAN

NO Makale Adı
1518078599 VİNCENT VAN GOGH VE MODERN RESMİN DÜŞÜNSEL VE BİÇİMSEL AÇIDAN İLİŞKİSİ

Hollandalı art izlenimci (post empresyonist) ressam Vincent Van Gogh modern resim tarihinde önemli bir yere sahiptir. Van Gogh, modern resmi olgucu anlayıştan mistik bir yöne doğru yöneltmiştir. Böylelikle dışavurumcu resim anlayışı modern resmin içinde kendini duyumsatmaya başlamıştır. Bu çalışma, Vincent Van Gogh ile modern resim arasındaki ilişkiyi irdelemeyi amaçlamıştır. Bu amaç doğrultusunda ilk olarak ilgili alan yazın taranmış; ikinci olarak modern resme değinilmiştir. Genel anlamda gerçekliği görsel hale getirme çabası temelli gelişen modern ressamlık, bu bağlamda bir düşünce ressamlığıdır. Ancak iki ana akıma ayrılır: olgucu akımlar ve dışavurumcu akımlar. Olgucu akımlardan en önemlisi izlenimciliktir. İzlenimcilik varlıksal gerçekliği duyularda arar ve resimsel imgeyi duyumlar kompleksi olarak oluşturur. Dışavurumcu akımlar ise mistik bir duyarlıkla biçim çarpıtmaları ve soyutlama ile imgeyi oluştururlar. Modern resme değindikten sonra üçüncü olarak, Van Gogh ve resim anlayışına değinilmiştir. Van Gogh modern resmi; birinci döneminden ikinci mistik, idealist dönemine geçiren ressamların en önemlileri arasındadır. Resimlerini izlenimcilerden farklı olarak, olguculuktan bağımsız olarak mistik bir duyarlılıkla yapıyor, fizikötesi duyarlığıyla doğanın gerçekliğini görünür kılmak istiyordu. Yaptığı resimler incelendiğinde yaşadığı coşku ve karamsarlıkların yansımalarını belirgin bir biçimde görülmektedir.Sonuç olarak, Van Gogh’un modern resim anlayışı ortaya çıkarılmış ve modern resme etkileri irdelenmiştir. Söz konusu etkinin düşünsel ve biçimsel temelleri üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Vincent Van Gogh, modern resim, post empresyonizm