Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 6, Sayı 20  2018/1  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Coşkun KUMRU

NO Makale Adı
1516191294 TÜRK MİTOLOJİSİ PENCERESİNDEN ORHUN ABİDELERİNE DAİR DEĞERLENDİRMELER

Büyük Türk Kağanlığı olan Göktürkler döneminde yazılan ve Türk tarihinin en eski yazılı belgesi olan Orhun abideleri, Türk kültür ve uygarlığına ışık tutan en önemli kaynak durumundadır. Orhun abidelerinde yüksek bir medeniyet seviyesi ve gelişmiş bir Türk felsefesinin izleri bulunmaktadır. Resmi devlet yazıtları olan Orhun abideleri, Türk mitolojisine dair çok önemli bilgiler ihtiva etmektedir. Evren tasarımları, Türk tanrıları, mitolojik sayılar gibi birçok hususta şüphesiz çok değerli bilgiler içeren abideler, basit mitolojik inanç sistemine kıyasen daha tekâmül etmiş bir anlayışı yansıtmaktadır. Bir diğer ifadeyle, abidelere yansıyan mitolojik unsurlar ilkel bir ifadenin aksine sistemli ve gelişmiş bir düşünce evrenine işaret etmektedir. Çalışmada dil, edebiyat ve tarih başta olmak üzere pek çok konuda araştırmalara ışık tutan Orhun abideleri, bu kez Türk mitolojisi penceresinden ele alınmıştır. Bu doğrultuda abidelerde verilen bilgileri yorumlamak ve sonuçları bir bütünlük halinde aktarmak hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Göktürkler, Orhun Abideleri, Türk Mitolojisi, Evren Tasarımları, Türk Tanrıları.