Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 6, Sayı 20  2018/1  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Fatih BECER, İbrahim MAZMAN

NO Makale Adı
1515780587 RAWLS VE HABERMAS OKUMALARIYLA LİBERAL VE MÜZAKERECİ DEMOKRASİ MODELLERİ: KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ

Geneli itibariyle toplumsal algıda demokrasi, belli ideolojilerin gerçekleştirilmesi amaçlı yönetsel araçların toplandığı kurallar bütünü gibi görülmektedir. Oysa ki demokrasi; değişen ve gelişen zamanla beraber dinamik bir toplumsal yapının yöneten/yönetilen ilişkisi bağlamındaki uyum ve denge unsurunun kendisidir. Bu değişimde haliyle sosyo-kültürel yaşantıdan ekonomik gelişimlere, siyasal zeminin farklılaşmasından hukuksal alandaki yeniliklere kadar birçok alanda kendini gösterirken, demokrasi kavramının ihtiva ettiği eşitlik, özgürlük, adalet ve çoğunlukçu/çoğulcu yapıların varlığı ve daha birçok ilintili hususun da ayrıca değerlendirilmesini ve bağlamında da siyasal ve toplumsal uyumunda tesis edilmesini zorunlu kılar.Yapılan bu çalışma, zamanla gelişen demokrasi kavramının seyrindeki zenginliği ve tamamlayıcı yönlerini ortaya koyabilmek adına içeriğindeki temel dinamiklerinin tespiti ile ifade edilmesi ve modern toplumsal yapıda kabul görmüş liberal ve müzakereci demokrasi anlayışlarının, John Rawls gibi liberal anlayışın etkin teorisyenlerinden ve Jürgen Habermas gibi müzakereci demokrasi anlayışının kurucu düşünürü bağlamında değerlendirerek analiz etmek amaçlıdır. Bu iki tür demokrasi modelinin günümüze yansımaları adına tamamlanması veya daha iyi anlaşılabilmesi adına da karşılaştırma yoluna gidilecektir.

Anahtar Kelimeler: Demokrasi, Habermas, Rawls, Liberal, Müzakere.