Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 6, Sayı 20  2018/1  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
DERYA ŞAHİN

NO Makale Adı
1515058347 FOTOĞRAF TEMELLİ SANAT ÜZERİNE BİR İNCELEME

Buraya bu yazı tipi ile Türkçe özetinizi kopyalayınız. İnsanlığın ilk fotoğraf karesiyle tanışması 19. yüzyılın ilk yarısına rastlar. Nicephore Niepce’in Pencereden Görünüş isimli ilk fotoğrafı ile fotoğraf teknolojisinin temelleri atılmış, ilerleyen süreçte fotoğrafçılığın etki alanı da genişlemiştir. Günümüzde de yoğun bir biçimde kullanılan bu teknoloji, farklı sanatlarla da ilişki kurarak çağdaş sanatta geniş yer bulmuştur.Fotoğrafın gerçekliğin en iyi göstergelerinden biri olması, kanıtlama gücü, inandırıcılığı ve sorgulayıcılığının yanı sıra sanat nesnesinin biricikliğini ortadan kaldıran yapısı nedeniyle birçok sanatçı tarafından tercih edilmektedir. Sanatçılar tarafından farklı şekillerde istifade edilen fotoğraf, bazen tek başına anlam üretirken bazen de yardımcı bir malzeme, bir araç işlevi üstlenmektedir. Bu araştırmada amaç, son dönemde çağdaş sanatta fotoğrafın ne şekilde yer aldığına ve de ne tür yaklaşımlarla sergilendiğine dair örnekler üzerinden, fotoğrafın çağdaş sanat pratiği içindeki geniş kullanımına dikkat çekmektir.Genel tarama modelinin esas alındığı araştırmada, nitel araştırma yöntem ve teknikleri kullanılmıştır. Nitel verileri elde edebilmek için araştırma sürecinde ise doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır.Araştırmada, sanatçıların, fotoğraftan farklı şekillerde yararlandıkları görülmüştür; Kimileri buluntu fotoğraflar kullanarak, kendilerinin ve diğer insanların hatıralarının, geçmişlerinin ve bilinçlerinin gerçekliği ve kurgusallığı arasındaki belirsizliğe işaret ederken kimileri; fotoğraflarıyla büründükleri bir takım roller üzerinden kimlik, cinsiyet, başkalaşım, aidiyet, gibi kavramları sorgulamışlardır. Çalışma göstermektedir ki; fotoğraf sadece an’ı kaydetmenin çok ötesinde konumlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çağdaş sanat, sanatçı, fotoğraf, belge