Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 6, Sayı 20  2018/1  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Adem TATAR

NO Makale Adı
1514931050 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK SEVİYELERİNİN EĞİTİM DÜZEYİ ve BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Bu araştırma Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) bölümü ile Psikoloji bölümünde lisans ve yüksek lisans öğrenimi gören öğrencilerin, atılganlık seviyelerinin; eğitim düzeyi, bölüm ve cinsiyet değişkenleri açısından incelemesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya İstanbul’un çeşitli üniversitelerinde öğrenim gören 181 PDR ve Psikoloji öğrencisi katılmıştır. Çalışmaya katılan n: 109 lisans öğrencisi örneklemin %60,2 sini, 72 yüksek lisans öğrencisi ise %39,8 ini oluşturmaktadır. Ayrıca örneklemin n: 141 kadın öğrencisi %77,9 unu, 40 erkek öğrencisi ise %22,1 ini oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında sosyodemografik özellikleri belirlemek amacıyla sorulan sorular ve Rathus (1973) tarafından geliştirilmiş Voltan (1980) tarafından Türkçeye uyarlanmış olan Rathus Atılganlık Envanteri (RAE) kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, yüksek lisans ve lisans öğrencileri arasında yüksek lisans öğrencileri lehine sınırda anlamlı farklılık ve yüksek lisans bölümleri arasında PDR öğrencileri lehine anlamlı farklılık bulunmuştur. Bölüm ve cinsiyet değişkenleri açısından ise anlamlı farklılık bulunamamıştır. Böylece bu araştırmanın, atılganlıkla eğitim arasındaki ilişkiyi görmek ve atılganlığa etki edebilecek cinsiyet, bölüm gibi değişkenleri tespit etmek açısından literatüre katkıda bulunacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Atılganlık, yüksek lisans öğrencisi, lisans öğrencisi.