Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 5, Sayı 19   2017/11  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Beris ARTAN ÖZORAN

NO Makale Adı
1513248220 MODERNİTE VE POSTMODERNİTE KAVRAMLARI ÇERÇEVESİNDE REKLAMLAR: HÜRRİYET GAZETESİ ÖRNEĞİ

Bu makalede Baudrillard’ın “çağımızın en dikkate değer kitle iletişim aracı” (2008: 157) olarak tanımladığı “reklam” modern ve postmodern kavramları çerçevesinde ele alınmaktadır. Kitle iletişim araçlarında yaşanan gelişmelere paralel olarak değişen ve dönüşen reklamların modern ve postmodern dönemlerde farklılaştığı görülmektedir. Bu durumun en önemli nedenlerinden biri ise, bu iki dönemde “tüketim” eylemine yüklenen anlamın farklı olmasıdır. Modern dönem ve bu dönemin hâkim üretim biçimi olan fordizmde kitlesel üretimin karşısında kitlesel tüketim bulunmaktadır. Modern dönemde “rasyonel” olarak kabul edilen bireylerin ise “tüketim” eylemini “ihtiyaç” temelinde yaptığı kabul edilmektedir. Ancak postmodern dönemde “tüketim” ihtiyaçtan daha çok simgeler, değerler ve sembollerin tüketimine dönüşmüştür. Tüketim kavramında yaşanan bu değişime paralel olarak, reklamların da iki dönem arasında farklılık gösterdiği görülmektedir. Reklamların modern ve postmodern dönemdeki farkını ortaya koymak amacıyla makalede öncelikle modernizm, postmodernizm ve bu dönemlerde “tüketim”in ne anlama geldiği tartışılmıştır. Daha sonra modern dönem ve postmodern dönem reklam anlayışları incelenmiştir. Son olarak ise, yaşanan değişim Hürriyet Gazetesi televizyon reklamları örneği üzerinden tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Reklam, Modernite, Postmodernite, Tüketim