Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 5, Sayı 19   2017/11  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Ayşe AYDIN

NO Makale Adı
1512729175 EGEMEN ERKEKLİKLERİN TOPLUMSAL CİNSİYET TEMELLİ KADINA YÖNELİK EV İÇİ ŞİDDET ÜZERİNDEN İNŞASI

Bu çalışmada, toplumsal cinsiyet temelli kadına yönelik ev içi şiddet ile egemen erkekliklerin inşası arasında bir ilişki olduğu görüşü savunulmaktadır. Bu görüşten hareketle çalışma, erkeklerin eril iktidarlarını toplumsal cinsiyet temelli kadına yönelik ev içi şiddet üzerinden hangi durumlarda ve nasıl kurduklarını anlamayı amaçlamaktadır. Toplumsal cinsiyet kavramı; çalışmada, kadına yönelik ev içi şiddet üreten geleneksel ataerkil örüntüleri ifade etmektedir. Çalışmada, ev içi şiddete maruz kaldıkları için sığınmaevinde bulunan kadınlarla nitel araştırma yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilen bir alan araştırmasının verilerinden yararlanılmıştır. Eril iktidarın toplumsal cinsiyet temelli kadına yönelik ev içi şiddet üzerinden inşasına zemin hazırlayan toplumsal dinamikler ve bu dinamiklerin hangi durumlarda kadına yönelik ev içi şiddet ürettiği, alan araştırmasından elde edilen verilerle sınırlı olarak değerlendirilmiştir. Araştırmaya katılan kadınların çoğunluğu eşlerinin, özellikle ailelerinin/akrabalarının yanında kendilerine olduğundan daha kötü davrandığını belirtmişlerdir. Elde edilen verilerden, erkeklerin yeterli bir gelire ve/veya saygın bir işe sahip olmak üzerinden kuramadıkları egemen erkekliği, kendi aileleri/akrabaları tarafından itibar/kabul görmek gibi bir beklentiyle, eşlerine ailelerinin/akrabalarının yanında şiddet uygulayarak inşa etmeye çalıştıkları izlenimi uyandıran bulgulara ulaşılmıştır. Görüşülen kadınların paylaştıkları deneyimler doğrultusunda, eşlerinin ailelerinin/akrabalarının yanında kendilerine olduğundan daha kötü davranmalarına aile üyelerinin/akrabaların sessiz kalarak ya da söz ve/veya davranışlarıyla kötü muameleye katkıda bulunarak onay vermeleri ise egemen erkekliğin bir şekilde inşa edilmesine yönelik toplumsal beklentinin bir göstergesi olarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Egemen Erkeklikler, Toplumsal Cinsiyet, Şiddet