Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 5, Sayı 18  2017/10  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Ramazan YİRCİ, Nejmettin AYDOĞAR

NO Makale Adı
1511040805 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİN BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Betimsel tarama modelinin kullanıldığı bu nicel araştırmanın örneklemini 2016-2017 eğitim-öğretim döneminde Kahramanmaraş’ta öğrenim gören ve seçkisiz örnekleme yoluyla seçilen 352 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada, “Kişisel Bilgi Formu” ile üniversite öğrencilerinin bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik tutumunu belirlemek için Günbatar (2014) tarafından geliştirilen “Bilgi ve İletişim Teknolojileri Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları tekrar gözden geçirilerek M-plus programı ile doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Ayrıca Croanbach-Alpha iç tutarlılık katsayısı ve madde test korelâsyon değerleri hesaplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 21 paket programı yardımıyla analiz edilmiştir. Verilerin analizinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma, ilişkisiz t testi ve tek yönlü varyans analizinden yararlanılmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda üniversite öğrencilerinin bilgi ve iletişim teknolojileri yönelik tutum puanları cinsiyet, okuduğu fakülte, BİT’te (Bilgi ve İletişim Teknolojileri) harcanan zaman değişkenleri bağlamında incelendiğinde erkeklerin kadınlardan daha yüksek puan aldığı ve bu farkın anlamlı olduğu gözlenirken yaş değişkeni açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir.

Anahtar Kelimeler: Bilgi İletişim Teknolojileri, Teknoloji, Tutum, Lisans Öğrencileri.