Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 5, Sayı 18  2017/10  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Bülent BULDUK

NO Makale Adı
1500988171 YENİ KAVRAMSALCILIK: JEFF KOONS, DAMIEN HIRST, SHERRIE LEVINE, CINDY SHERMAN

1960'lı yıllar sanatın ve araçlarının yeniden sorgulandığı alternatif arayışların art arda geldiği döneme tekabül eder. Bu dönem toplumsal muhalefet zemininden beslenen anlayışların dönemidir. Fakat yine bu dönem eş zamanlı olarak devam eden soyut dışavurumculuk, pop sanat, minimal sanat ve kavramsal sanat gibi anlayışların ya da akımların dil ve üslup olarak çatıştığı yıllardır. Kavramsal sanat ise bu türden önermelerin ve pratiklerin başında gelmektedir. Sanatın nesneyle kurduğu bağı sorgulayan kavramsal sanat, nesnesiz ve metin odaklı bir sanat anlayışı ile sanatın popüler kültürle olan bağını yeniden kesme çabası içindedir. Bir anlamda nesnesiz sanat anlayışı olarak niteleyebileceğimiz bu yaklaşım dil, zihin ve imge arasında bir bağ kurmak ister. 1980'li yıllar ise muğlak anlatılara gebe olan postmodernizmin ve ona içkin, sınırları net olarak çizilemeyen sanat pratiklerinin zemin bulduğu yılardır. Postmodernizmin çok katmanlı ve sınırları aşındıran yapısı sadece anlam/tanım olarak değil aynı zamanda 1990'larla birlikte varlığını hissettiren küreselleşme gerçeğiyle de fiziksel olarak yaşanmaktadır. Çalışmanın konusu olan Yeni Kavramsalcılık hem bu dönemin karakteristiğini bünyesinde barındıran hemde üslup, dil ve araç olarak birbiri içine geçmiş anlatılara kapı aralar. Kavramsal Sanat, sanatın kendi iç sorunlarına odaklanırken Yeni Kavramsalcılık Kavramsal Sanatın reddettiği bütün formları yeniden kullanmaya başlar. Öyle ki bu yeniden kullanım kimi sanatçılar tarafından kopyalama ya da kendine mâl etme (temellük) marifetiyle sanat pratiklerine dahil edilir. Kimi zaman bir sanatçı başka bir sanatçının çalışmasının altına sadece bir imza atarak ya da üzerinde küçük oynamalarla onu yeniden sunar. Orijinalin, kopyanın ve kiç olanın yumak gibi istiflendiği ve bu kavramların ayırt edilmesinin güç olduğu bir yapı mevcuttur. Bu çalışma Yeni Kavramsalcılığın ve bu anlayış içerisinde etkin olmuş sanatçıları anlamaya yönelik daha önceden yapılmış çalışmalara ve bundan sonra yapılacak çalışmalara katkı sağlayacak bir araştırma olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Yeni Kavramsalcılık, Sanat, Nesne, Kavramsal, Postmodernizm