Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 5, Sayı 14  2017/6  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Betül YÜCE DURAL, S M Rashed JAHANGIR

NO Makale Adı
1499754341 RELATIONSHIP BETWEEN TERRORISM AND MACROECONOMIC VARIABLES: ESPECIALLY IMPORT OF CRUDE OIL AND NATURAL GAS IN TURKEY

Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye'de terörizm ile enerji-ham petrol ve doğal gaz ithalatının etkileşimini gözlemlemektir. Çalışma aynı zamanda terörizm ile diğer makroekonomik değişkenler arasındaki bağlantıyı da gözlemlemeyi amaçlamaktadır: döviz kuru, gayri safi yurtiçi hasıla, doğrudan yabancı yatırım, faiz oranı ve enflasyon oranı. Burada, çalışma, doğal log formülü kullanılarak hesaplanan makroekonomik değişkenlerin büyüme hızının bir zaman serisi verisini değerlendirmektedir. Ayrıca terörizmi bağımsız değişken ve makroekonomik faktörleri bağımlı değişkenler olarak kullanarak ikisi arasındaki bağlantıyı bulmak için korelasyon ve scatterplot kullanmaktadır. Çalışma sonucunda, terörizmin ham petrol ve doğal gaz ithalatıyla pozitif yönde ilişkili olduğu, ancak istatistiksel olarak önemsiz olduğu görülmektedir. İlave olarak terörizm ile diğer makroekonomik değişkenler arasındaki korelasyonu da göstermektedir. Şüphesiz bu sonuçlar, yerli ve yabancı yatırımcıların Türkiye'de 2003 ve 2015 yılları arasında terörizm ile makroekonomik değişkenler arasındaki ilişki hakkında fikir sahibi olmalarına yardımcı olacaktır. Ancak mülteci krizinin ve komşu ülkelerin siyasi istikrarsızlığının dikkate alınmasının, araştırmanın bulgularını değiştirmiş-etkilemiş olabileceği farkedilebilir.

Anahtar Kelimeler: Terörizm, Küresel Terörizm İndeksi (GTI), Türkiye'nin ekonomik büyümesi.