Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 5, Sayı 17  2017/9  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Öznur BAYAR, Özlem HASKAN-AVCI, Muharrem KOÇ

NO Makale Adı
1498237019 KADIN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE TOPLUMSAL CİNSİYET ROLÜ STRESİ, NAMUS ANLAYIŞI VE TOPLUMSAL CİNSİYET ROLÜ TUTUMU

Bu çalışmanın amacı, kadın toplumsal cinsiyet rolü stresinin kadına ilişkin “namus” anlayışı tutumu ve toplumsal cinsiyet rolü tutumu değişkenleri tarafından yordayıp yordanmadığının belirlenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye’de farklı üniversitelerde öğrenim görmekte olan 446 kadın üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmada nicel yöntem tercih edilmiştir. Veriler “Kişisel Bilgi Formu”, “Kadın Toplumsal Cinsiyet Rolü Stresi Ölçeği”, “Kadına İlişkin “Namus” Anlayışı Tutum Ölçeği” ve “Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen veriler Pearson korelasyon testi ve çoklu doğrusal regresyon analizi kullanılarak test edilmiştir. Analizlerde SPSS 23.0 paket programı ile kullanılmıştır. Bulgular, evlilik öncesi cinsellik/namus anlayışı, geleneksel toplumsal cinsiyet rolü ve eşitlikçi toplumsal cinsiyet rolünün kadın toplumsal cinsiyet rolü stresinin anlamlı yordayıcıları olduğunu göstermektedir. Yordayıcı değişkenlerin göreli önem sırası ise evlilik öncesi cinsellik, geleneksel toplumsal cinsiyet rolü, eşitlikçi toplumsal cinsiyet rolü, eşitlikçi namus anlayışı ve geleneksel namus anlayışı şeklinde olmuştur. Öte yandan, eşitlikçi namus anlayışı ve geleneksel namus anlayışı değişkenlerinin kadın toplumsal cinsiyet rolü stresinin yordanmasında anlamlı katkı sağlamadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular alanyazın ışığında tartışılmış ve bu doğrultuda araştırmacılara çeşitli öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kadın Toplumsal Cinsiyet Rolü Stresi, Kadına İlişkin Namus Anlayışı, Toplumsal Cinsiyet Rolü Tutumu.