Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 5, Sayı 17  2017/9  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Figen KARAFERYE

NO Makale Adı
1496141235 AKADEMİSYENLERİN AKADEMİK YÖNETİM VE LİDERLİK PROGRAMLARINA YÖNELİK İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİ

Küreselleşmenin, bilgi toplumu olmanın, rekabetin ve yeni teknolojilerin üniversiteler üzerindeki güçlü etkisiyle, akademik yönetim ve liderlik programlarına olan ilgi ve ihtiyaç artmaktadır. Giderek daha fazla sayıdaki yükseköğretim kurumu başarılı ve profesyonel yönetimi sağlamak üzere çalışanlarına akademik yönetim ve liderlik programlarını sunmaya başlamaktadır. Yönetsel görevi olan ve olmayan akademisyenler, birim yönetimi ya da akademik araştırma/proje takım yönetimi üzerine anlayış ve becerilerini geliştirmek üzere bu programlara katılabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de bir üniversitedeki (bu yönde bir program yürütülmeyen) akademisyenlerin bu tür programlara yönelik ihtiyaç ve beklentilerini belirlemektir. Çalışmaya katılım gönüllülük esaslı olup, veri toplamada yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemi ile çalışma grubuna ulaşılmış ve içerik analizi yöntemi ile veri çözümlenmiştir. Elde edilen araştırma bulgularına göre, katılımcılar bu tür mesleki gelişim programlarının akademik kariyer, eğitim-öğretim ve yönetim & liderlik alanlarında yararlı olduğuna inanmaktadır ve planlanması halinde bu tür programlara katılmaya isteklidir. Öte yandan, katılımcıların kurumlarda düzenlenen mesleki gelişim programlarına yönelik içerik, düzenlenme şekli, eğitimcinin tarzı gibi birtakım nedenlerden dolayı bir önyargısı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma bulgularına dayalı olarak, bu tür programların planlanmasında, farklı ihtiyaç ve beklentilere hitap edebilmek ve de daha çok katılıma zemin hazırlayabilmek üzere çeşitli platformlarda erişilebilir program çeşitliliği sağlamak; ilgili birimin ihtiyaç ve beklentileri odaklı uygulamaya dönük programlar tasarlamak önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mesleki Gelişim; Akademisyen; Yönetim; Liderlik.