Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 5, Sayı 13  2017/5  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Ömer YALÇINKAYA, Halil İbrahim AYDIN

NO Makale Adı
1494855379 MAKROEKONOMİK İSTİKRARSIZLIĞIN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: TÜRKİYE ÜZERİNE YAPISAL KIRILMALI ZAMAN SERİSİ ANALİZİ (1983-2015)

Bu çalışmada, Türkiye ekonomisinde makroekonomik istikrarsızlığın ekonomik büyüme üzerindeki etkileri 1983-2015 dönemi için yapısal kırılmaları dikkate alan zaman serisi analizi kapsamında incelenmektedir. Bu yönüyle çalışmada, iç ve dış denge koşullarını bir arada gözeten temel makroekonomik göstergelerden endeks şeklinde türetilen makroekonomik istikrarsızlık unsurlarının, Türkiye’nin ekonomik büyüme performansı üzerindeki uzun dönemli etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışma sonucunda, inceleme döneminde Türkiye ekonomisinde makroekonomik istikrarsızlık endeksinin ekonomik büyüme üzerindeki etkilerinin negatif yönlü olduğu ve değişkenler arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisinin olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar, çalışma döneminde Türkiye ekonomisinde uzun dönemli ve sürdürülebilir ekonomik büyüme performanslarının yakalanabilmesinin önünde makroekonomik istikrarsızlığın mevcut yapısıyla önemli bir kısıt olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda, Türkiye ekonomisinde yüksek oranlı iktisadi büyüme hızlarının yakalanabilmesi ve uzun dönemde sürdürülebilir kılınabilmesi için iç ve dış denge koşullarını gözeten temel makroekonomik göstergelerde istikrarın sağlanması gereklilik arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Büyüme, Makroekonomik İstikrarsızlık Endeksi, Yapısal Kırılmalı Zaman Serisi Analizi.