Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 5, Sayı 13  2017/5  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Haluk TANRIVERDİ

NO Makale Adı
1494789242 HEMŞİRELERİN PROFESYONEL DEĞERLERİ İLE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ

Bu çalışmanın amacı sağlık kurumlarında farklı düzeylerde görev yapan hemşirelerin profesyonel değerleri ile örgütsel vatandaşlık davranış düzeyleri arasındaki ilişkileri incelemektir. Araştırma Sağlık Bakanlığına bağlı İstanbul İlinde bulunan 3 Eğitim ve Araştırma Hastanesinin klinik ve polikliniklerinde kolayda örneklem metoduna göre belirlenen yönetici hemşire, sorumlu hemşire ve hemşire olarak çalışan toplam 340 sağlık çalışanına uygulanmıştır. Araştırmada aralıklı Hemşirelerin Profesyonel Değerleri Ölçeği ile, aralıklı Örgütsel Vatandaşlık Düzeyi ölçekleri uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 21.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotları kullanılmıştır. Niceliksel veriler; t-testi, Tek yönlü (One way) Anova testi, Tukey Post Hoc testi, Pearson korelasyon ve regresyon analizi ile test edilmiştir. Hemşirelerin Profesyonel değerler ve örgütsel vatandaşlık davranış ortalamaları yüksek düzeyde bulunmuştur. Araştırmaya katılan hemşirelerin genel profesyonel değer düzeyi ile genel örgütsel vatandaşlık davranış düzeyi arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişki bulunmuştur. Genel profesyonel değer düzeyi ile genel örgütsel vatandaşlık davranış düzeyi arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan regresyon analizi istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Hemşirelerin sorumluluk düzeyi, harekete geçme düzeyi ve güvenlik düzeyi genel örgütsel vatandaşlık davranış düzeyini arttırmaktadır. Sağlık kurumlarında çalışanlara sağlanacak güvenli ortamlar, sorumlu tutum ve davranışların kazandırılması, inisiyatif kullanabilme imkânlarının oluşturulması; onların kurumlarında kendilerinden beklenen tutum ve davranışlara yönelmesinde önemli etkenler olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Hemşireler, Profesyonel Değerler, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı