Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 5, Sayı 12  2017/4  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Selçuk KORUCUK, Fatih MERT

NO Makale Adı
1494317992 YEŞİL LOJİSTİK UYGULAMALARI: PTT ÖRNEĞİ

Günümüzde başta hükümetler olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, özel işletmeler ve tüketiciler dünya kaynaklarının tükenme noktasında olduğunu görmüş ve çevre sorunlarının yıkıcı boyutlarını göz ardı edemez hale gelmişlerdir. Özellikle bugünün ihtiyaçlarını karşılarken gelecek nesillere de yaşanabilir bir dünya bırakma arzusu içinde olmuşlardır. Bu kapsamda sürdürülebilir çevre olgusunu devam ettirebilmek için birçok ülke çevre sorunlarını çözmede yeni yaklaşımlar belirlemiş ve işbirliği yoluna gitmişlerdir. Böylece, yeşil hareket faaliyeti tüm birimlerde yaygınlaşmış ve çevreye en az zarar veren uygulamalar geliştirilmiştir. Bu çerçevede çalışmanın amacı da, yeşil lojistik uygulamalarının PTT’de (Posta ve Telgraf Teşkilatı) uygulanma düzeyini incelemektedir. Bu amaç doğrultu-sunda, literatürdeki kuramsal tartışmalar ve araştırma bulguları dikkate alınarak araştırmanın hipotezleri belirlenmiştir. Araştırma hipotezleri, İstanbul’un ilçeleri olan Sultanbeyli ve Sul-tangazi’de faaliyet gösteren PTT birimlerinde çalışan 58 kişiye yapılmış, anket yöntemi ile elde edilen veriler SPSS kullanılarak test edilmiştir. Çalışma sonucunda birimlerde yeşil lojistik uygulamalarının çok fazla kullanılmadığı, çevresel olgulara yönelik tedbirlerin dikkate alınmadığı ve çevre kavramına çok da özen gösterilmediği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Lojistik, Yeşil Lojistik, Sosyal Sorumluluk, PTT.