Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 5, Sayı 12  2017/4  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Ahmet ÖNTÜRK

NO Makale Adı
1494060219 DİVAN ŞİİRİNDE RENKLER

Birçok toplum renklere çok çeşitli işlevler yüklemiştir. Her toplumda renkler farklı anlam katmanları oluşturur. Toplumların, renklere yüklediği anlam dünyası onların hem tarihsel hem de kültürel birikimlerinin bir sonucudur. Birden çok unsuru bünyesinde barındıran Osmanlı devleti çok çeşitli bir yapıya sahiptir. Devletin yapısı ve toplumun çeşitliliği kendini edebiyatta da gösterir. Divan şiirine Osmanlı toplumunun yapısı gerek dolaylı yollarla gerekse de direk olarak yansır. Divan şiirine yansıyan en önemli unsurlardan biri de renk kültürüdür. Toplumun çeşitli yapısı birçok renge farklı anlamlar yüklenmesini sağlamıştır. Renklere yüklenen bu anlam çeşitliliğini şairlerin şiirlerinde görmek mümkündür. Şairler, şiirlerinde renkleri tekdüze bir şekilde kullanmamışlar onlara simgesel ve imgesel bağlamda çeşitli işlevler kazandırıp şiirlerine dâhil etmişlerdir. Bazen renklerin isimlerini şiirlerinde doğrudan kullanan şairler bazen de o rengi çağrıştıracak çeşitli unsurlarla bu durumu ifade etmeye çalışmışlardır. Şairlerin renkleri şiirlerinde bu şekilde kullanmaları onların şiirlerinde bir ahenk meydana getirmiştir. Renklerin kullanımıyla şiirlerde bu ahenk şiirlerin daha canlı ve akıcı olmalarını sağlamıştır.

Anahtar Kelimeler: Divan Şiiri, Toplum, Kültür, Şair, Renk