Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 5, Sayı 13  2017/5  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Bayram DEDE

NO Makale Adı
1493464113 AVRUPA’DA MODERN EĞİTİM KURUMLARI OLAN AKADEMİLERİN SANAT EĞİTİMİNE KATKILARI

Avrupa’da loncayla başlayan eğitim kurumları, Ortaçağ’da çok önemli roller üstlenmişlerdi fakat feodalizmin yavaş yavaş tasfiyesi, merkezi otorite sisteminin kurulması sonrasında gerçekleşen endüstri devrimi tüm Avrupa’da kapsamlı bir değişiklik yaparken genişleyen ticaret hacmi dev kentlerin ortaya çıkmasına neden olmuştu.Bilginin kullanılarak çoğalması, mesleklerin karmaşıklaşmasını getirmiş, işbölümü kavramını ortaya çıkartmıştı. Eğitim, değişen toplumsal ihtiyaçları karşılanmayınca eğitim alanında köklü ve uzun süreli reformlar yapılmıştı. Loncalar misyonunu tamamlarken akademiler doğmaya ve yaygınlaşmaya başlamıştı. Bu gelişmeler çoğu bilim dalı için bir gelecek sağlamışken acaba sanat eğitimi de bundan payını alabilmiş midir? Akademilerin sanat eğitimindeki rolü neler olmuştur? Özellikle el sanatlarına dayalı alanlar basit bulunup bunlar akademilerin dışında tutulmuştur. Ama bu olumsuzluklara rağmen 1671’de kraliyet akademisi olarak kurulan Academie Royale d’Architecture, Academie des Beaux-Arts Akademileri loncalarla kıyaslandığında daha kompleks ve birçok alanı bünyesinde birleştirerek hem kuramsal hem de pratik eğitimle kendisinden sonra kurulacak olan tasarım okullarına örnek olmuştur. Her ne kadar bu okulların pratik alandan kopuk oluşu, yaratıcılığı engelleyici bir eğitim programları uygulaması ve klasik sanat üslubunun dışına çıkmayan katı bir sanat eğitimi anlayışı eleştirilmiş olsa bile akademilerin sanat eğitimine katkıları büyük olmuştur geçmişle gelecek arasında bir köprü olmuş, modern sanat okullarına giden yolu açmıştır.

Anahtar Kelimeler: Akademi, Lonca, Sanat Eğitimi