Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 5, Sayı 13  2017/5  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Sultan OKUMUŞOĞLU

NO Makale Adı
1492709160 DİYET YAPAN KADINLARDA BEDEN ALGISI, BENLİK SAYGISI, YAŞ ve VÜCUT KİTLE İNDEKSİ İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Benlik saygısı bireyin genel olarak kendisini değerli duyumsaması, beden algısı ise kişinin kendi bedenine ilişkin olumlu bilişleri olması şeklinde ifade edilmektedir. Bu iki kavram birbiri ile ilişkili kabul edilmektedirler. Beden algısının, kişinin benlik değeri ile psikolojik iyi olma halinin oldukça önemli bir yönünü oluşturduğu ileri sürülmektedir. Beden memnuniyetsizliği, benlik algısı ile diyet çabalarının hem obezite hem de yeme bozukluklarıyla ilişkilendirilmesi mümkündür. Dolayısıyla bu konudaki araştırmalar gerek yeme bozuklukları gerekse obezite ile ilişkili çalışmalar açısından önemlidir. Bu yüzden ilgili literatürün ışığı altında bu çalışmanın amacı diyet yapan kadınların bilişlerinin beden algısı, benlik saygısı açısından araştırılması ve beden algısı, benlik saygısı, yaş ve vücut kitle indeksi (VKİ) arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Veri toplamada Beden Algısı Ölçeği ve Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği kullanılmıştır. Katılımcılar 21-63 yaş aralığındaki (Ort.=38.91) 110 kadındır. Bulgulara göre beden algısına ait toplam varyansın %10,6'sı VKİ tarafından yordanmaktadır ve beden algısının VKİ ve yaş ile negatif korelasyonu vardır. Obeziteli grubun beden memnuniyeti normal kilodaki gruptan daha düşüktür, yaş ve Vücut Kitle İndeksi (VKİ) arttıkça bedenden memnuniyet azalmaktadır. Farklı beden ağırlığı grupları arasında benlik saygısı açısından anlamlı farklılaşma saptanamamıştır. Beden algısı ile benlik saygısı arasında korelasyon ilişkisi saptanamamıştır. Bu bulgular birlikte ele alındığında, yaşın getirdiği olgunlaşma ile benlik saygısında görülen artışın, en azından yaş ortalaması 38.9 olan bu örneklem için, benlik saygısı ile beden algısı arasındaki ilişkiyi değiştirmiş olabileceğini düşündürmüştür. Yaş ilerledikçe benlik saygısının beden algısı ile ilişkisinin azaldığının düşünülmesi mümkündür. Gelecek araştırmalarla ilişkili olabilecek diğer faktörlerin araştırılması önerilir. Beden memnuniyetsizliği, benlik algısı ile diyet çabalarının hem obezite hem de yeme bozukluklarıyla ilişkisi dolayısıyla, bulguların gerek yeme bozuklukları gerekse obezite ile ilgili araştırma ve tedaviler açısından önemli olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Beden Algısı, Benlik Saygısı, Vücut Kitle İndeksi, Diyet, Bilişler