Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 5, Sayı 11  2017/3  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Gültekin ERDAL

NO Makale Adı
1491824511 LOGOLAR, DİL VE SEMİYOTİK

Logo, Yunanca logos kelimesinden gelmektedir. Bir veya birden fazla kelimeden veya kelime ile resimlerin birleşmesinden oluşur. Her iki anlatımda da logo için, fiziki bir sembol olduğu söylenebilir ve her sembol gibi başka bir objenin veya kavramın yerine geçebilir. Logo tasarlanması veya yorumlanmasındaki zorluk buradan gelmektedir. Logo bir mesaj, hatırlattığı bir sembol, bellekte veya kalpte bir imaj canlandırır. Adeta her şey birbirine anlamlar yükler. Bu anlamlar silsilesinin bilinen adı semiyotiktir. Anlam verme, Türkçeleştirilmiş tanımıyla işaret bilimi, dil-kültür-toplum-iletişim ilişkisine genel bir yaklaşım sergileyerek, nesnelerin görünmeyen derunî gerçeğinde iletişim kurmaya çalışır. Başka bir deyişle logolar, salt biçimsel bir algılamanın sınırlarını aşarak, bilgi alışverişi de yapabilirler. Bu yolla algılanan anlam, ilkel niteliktedir ve kolaylıkla kavranabilir. Bu kavramaya etki eden faktörlerin başında, tanınan form ve renklerin yanında hiç şüphesiz kültürel birikimler de yer almaktadır. Yani bunların makam ve içeriklerini insanların davranış, tutum, inanç ve dünya görüşleri belirler.

Anahtar Kelimeler: Semiyotik, logo, algı tasarımı, dil, kültür.