Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 5, Sayı 12  2017/4  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Mustafa KABATAŞ

NO Makale Adı
1491821830 İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE KARŞI TUTUMLARININ MÜZİK VE MÜZİK TEKNOLOJİ DERSİNİ GÜNLÜK HAYATLA İLİŞKİLENDİREBİLMEDEKİ BAŞARILARINA ETKİSİ

Bu araştırma, ilköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin müziğe karşı tutumlarının müzik ve müzik teknolojisini günlük hayatla ilişkilendirebilmedeki başarılarına etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır.
Araştırmada öğrencilerin müzik ve müzik teknolojisi ile günlük hayatı ilişkilendirebilme düzeylerini belirlemek amacıyla, öğrencilerin müzik ve müzik teknolojisine yönelik tutumlarını belirleyebilmek amacıyla yapılmıştır. Kullanılan başarı testi, müzik programının içeriği, amaçları, öğrenci kazanımları ve uzman görüşleri dikkate alınarak; müzik, müzik teknolojisi vee müzik eğitimi alanlarından dört seçenekli çoktan seçmeli toplam 30 sorudan oluşmaktadır. Bu testin güvenirliği ve geçerliliğini araştırmak ve ayrıca öğrenciler tarafından anlaşılmayan ifade ve soruları tespit etmek amacıyla yapılan pilot çalışma, ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinden toplam 77 kişiye uygulanmıştır. Pilot çalışmadan elde edilen verilerle testin güvenirliğini hesaplamak için SPSS 11.5 paket programı kullanılmış olup, elde edilen analiz sonuçlarına göre testin güvenirlik katsayısı 0.78 olarak bulunmuştur ve çalışma neticesinde öğrencilerinin müzik dersine yönelik tutumları ile müzik dersini günlük hayatla ilişkilendirebilmedeki başarıları arasında pozitif yönde orta düzeyde bir ilişkinin olduğunu göstermektedir

Anahtar Kelimeler: Müzik, Müzik Teknolojisi, Müziği Günlük Hayatta Müzik Yönelik Tutum, ilköğretim Öğrencileri.