Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 5, Sayı 11  2017/3  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Ufuk ÖZEN BAYKENT

NO Makale Adı
1491576388 SPİNOZA VE LEİBNİZ METAFİZİKLERİNDE TÖZ KAVRAMI

Töz, felsefe tarihinde Antikçağ’dan bu yana sorgulanan bir kavram olmuştur. Şeylerin altında yatanı, onlara zemin olanı ifade eden bu kavram, belli türdeki varlıklar olarak tüm fenomenlerin gerisinde bulunan dayanak şeklinde açıklanmaya çalışılmıştır. Felsefe tarihinde, farklı filozoflar bu kavrama farklı yorumlar getirmekle birlikte, Spinoza’nın ve Leibniz’in metafiziklerinde temel olmuştur. Spinoza tek bir tözün varlığını ve onun da Tanrı olduğunu iddia ederken, Leibniz ise tözü monad kavramı ile ilişkilendirmiştir. Bu çalışma, töz kavramının Spinoza ve Leibniz metafiziğinde nasıl karşılık bulduğunu ve bu kavramsallaştırmanın yol açtığı problemleri ele almayı amaçlamıştır.

Anahtar Kelimeler: Spinoza, Leibniz, Töz, Metafizik