Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 5, Sayı 11  2017/3  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Semra TAŞPUNAR ALTUNTAŞ

NO Makale Adı
1490021100 TÜRK İMALAT SANAYİİ İŞLETMELERİNİN SERMAYE YAPILARINDAKİ DEĞİŞİMLERİ ETKİLEYEN MİKRO VE MAKRO FAKTÖRLER

Sermaye yapısı, işletme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde büyük öneme sahiptir ve işletme faaliyetlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan bir kaynak yapısını ifade etmektedir. Literatür, firmaların sermaye yapılarındaki değişkenliği ülkeye ve firmaya özgü birtakım faktörler ile açıklamaktadır. Bu çalışmada da sermaye yapısını belirleyen firmaya ve ülkeye özgü faktörler araştırılmıştır. Bu amaçla, Borsa İstanbul’da faaliyet gösteren İmalat sanayii sektöründeki toplam 192 firmanın sermaye yapısı, 2003-2015 yılları arasında incelenmiştir. Oluşturulan dengesiz panel veri setinin analizi için dinamik bir model kullanılmış ve model tahmininde Sistem GMM yöntemi tercih edilmiştir. Araştırmanın bağımsız değişkenleri, dengeleme teorisi, finansman hiyerarşisi teorisi ve diğer kabul görmüş sermaye yapısı modelleri göz önüne alınarak belirlenmiştir. Çalışma sonuçlarına göre, Türkiye’deki İmalat sanayiindeki firmaların sermaye yapıları, karlılık, varlık yapısı, likidite oranı, varlık kullanım etkinliği ve cari açık ile negatif; firma büyüklüğü ve nominal faiz oranı ile pozitif ilişkiye sahiptir. Büyüme kapasitesi, işletme riski, enflasyon ve GDP büyümesi değişkenlerinin ise sermaye yapısı kararlarında etkili olmadığı sonucuna varılmıştır. İmalat sanayiine ait firmalar, alt sektörlere göre de ele alınmış; ancak firmaların bulundukları sektörlerin, sermaye yapısı kararlarında etkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sermaye Yapısı, Dinamik Panel Veri, Sistem GMM, İmalat Sanayii, Sermaye Yapısı Teorileri