Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 5, Sayı 11  2017/3  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Bahadır YILDIRIM, Sultan Bilge KESKİNKILIÇ KARA

NO Makale Adı
1488873486 ÖĞRETMENLERİN UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Bu çalışmada, ilkokul öğretmenlerinin umutsuzluk düzeyleri ve bazı değişkenler ile öğretmenlerin umutsuzluk düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırmaya İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ilkokullarda görev yapan öğretmenlerden basit tesadüfi örneklem yoluyla seçilmiş 316 öğretmen katılmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında Beck Umutsuzluk Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre; araştırmaya katılan erkek öğretmenlerin motivasyon kaybı puan ortalamaları, kadınlardan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Öğretmenlerin yaşlarına göre de anlamlı bir farklılık saptanmış; 51 yaş ve üzeri olan katılımcıların motivasyon kayıplarının daha fazla olduğu bulunmuştur. Öğretmenlerin eğitim düzeylerine, medeni durumlarına ve mesleki kıdemlerine göre umutsuzluk düzeylerinde anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Çalışma sürelerine göre mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yeni olmalarına rağmen, gelecekten umutsuz oldukları belirlenmiştir. Kurumda çalışma süresine göre de öğretmenlerin umutsuzluk düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamışır.

Anahtar Sözcükler: Umutsuzluk, öğretmenler, ilkokul.