Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 5, Sayı 11  2017/3  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Haluk TANRIVERDİ, Gelengül KOÇASLAN, Osman PERDECİ

NO Makale Adı
1488711183 ÖRGÜTSEL ADALET, ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE MOTİVASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ

Bu çalışmanın amacı örgütsel adalet, örgütsel bağlılık ve motivasyon düzeyi arasındaki ilişkilerin belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda bir kamu kurumundaki örgütsel adalet, örgütsel bağlılık ve motivasyon düzeyleri araştırılmıştır. Veriler İstanbul’daki 5 farklı ilçede çalışan 361 kamu personelinden anket yoluyla elde edilmiştir. Ankete katılanlar kolayda örnekleme yoluyla belirlenmiştir. Ankette örgütsel adalet, örgütsel bağlılık ve motivasyon ölçekleri kullanılmıştır. Araştırma ilişkisel tarama modeline dayanmaktadır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 21.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Veriler değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metodları (sayı, yüzde, ortalama, standart sapma) kullanılmıştır. Niceliksel verilerin karşılaştırılmasında t-testi, ikiden fazla grup karşılaştırmalarında tek yönlü Anova testi ve farklılığın tespitinde Tukey Post Hoc testi kullanılmıştır. Araştırmanın bağımlı ve bağımsız değişkenleri arasındaki ilişkiyi Pearson korelasyon, etki ise regresyon analizi ile test edilmiştir. Örgütsel adalet, örgütsel bağlılık ve örgütsel motivasyon orta düzeyde bulunmuştur. Örgütsel adalet düzeyiyle örgütsel bağlılık düzeyi arasında anlamlı ve zayıf bir ilişki olduğu ve örgütsel adalet düzeyinin, örgütsel bağlılık ve motivasyonu arttırdığı bulunmuştur. Böylece örgütsel adalet uygulamalarının iyileştirilmesiyle kurumda çalışanların örgütsel bağlılıkları ve motivasyon düzeylerinin iyileştirilebileceği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Adalet, Örgütsel Bağlılık, Motivasyon.