Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 4, Sayı 8  Güz 2016  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Asuman AYPEK ARSLAN

NO Makale Adı
1471991269 GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ CİNSİYET FAKTÖRÜ KAPSAMINDA ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİM DÜZEYLERİ

Eleştirel düşünme; bilgiyi özgün bir biçimde elde etme, karşılaştırma, kullanma ve değerlendirmeyi amaç edinen organize bir süreçtir. Eleştirel düşünme bilgi üretim sürecini tetikleyen bir güçtür, bilginin enerjisidir. Bilim bilinenlerin doğrulanması veya tekrarı yolu ile gelişemez. Sorgulanması, yeni bilgiler, yeni görüşler ortaya çıkarılması ile ancak gelişebilir. Maslow’ un ihtiyaçlar hiyerarşisinde insanın üst düzeydeki ihtiyaçlarından birisi de kendini gerçekleştirmedir. Kendini gerçekleştirebilen bireyler; neyin doğru, neyin yanlış olduğuna kendi özgür iradeleri ile karar verebilirler. Eğitimin ve görsel sanatlar eğitiminin en önemli görevi demokratik düşünceyi benimseyen, yaratıcı, üretici ve çok yönlü düşünebilen, öğrenmeyi öğrenen, problem çözen, insanlara saygılı, hoşgörülü, iletişim becerileri gelişmiş bireyler yetiştirmektir. Bu davranışların öğrencilere kazandırılmasında eleştirel düşünme becerilerinin öğrencilerde geliştirilmesi son derece önemlidir. Bu çalışmada görsel sanatlar öğretmeni adaylarının eleştirel düşünme düzeylerinin belirlenmesi ve eleştirel düşünme eğiliminin cinsiyet açısından fark yaratıp yaratmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın verileri California Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği ile toplanmıştır. Çalışmanın sonucunda, görsel sanatlar öğretmenliği adaylarının genel eleştirel düşünmede orta düzeyde bir eğilime sahip oldukları belirlenmiştir. Görsel sanatlar öğretmeni adaylarının eleştirel düşünme eğilimlerinin cinsiyet değişkenine göre farklılaşmadığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Eleştirel Düşünme Eğilimi, Görsel Sanatlar Öğretmeni Adayları, Sanat Eğitimi.