Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 4, Sayı 8  Güz 2016  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Gül ERBAY ASLITÜRK, Ecem KÜÇÜKGÜNEY

NO Makale Adı
1465292071 20. YÜZYIL RESİM VE HEYKELLERİNİN YUNAN MİTOLOJİSİ VE İKİCİLİK KAVRAMI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Mitoloji düşünüldüğünde, akla ilk gelen Yunan mitolojisidir. Yunan mitolojisi ile ilgili konular; tuvalde ve heykelde yüzlerce yıllık bir geçmişe sahiptir. Bu anlamda literatür tarandığında; Yunan mitolojisi içeriğine sahip resim ve heykellerin, zihin felsefesinin alt kollarından biri olan ikicilik (dualizm) kavramı yönünden incelenmediği görülmüştür. Bu yüzden çalışmada; Yunan mitolojisinin betimlendiği resim ve heykeller, 20. yüzyıl ile sınırlandırılarak, ikicilikleri yönünden ele alınmıştır. Bu çalışmanın amacı; 20. yüzyıl resim ve heykel sanatında, Yunan mitolojisi kahramanlarının yer aldığı eserleri inceleyerek, ikiciliğin olduğu eserleri değerlendirmektir. Çalışma yöntemi olarak; ikicilik kavramı, mitoloji ve Yunan mitolojisi ile ilgili doküman incelemesi ve literatür taraması yapılmıştır. Yunan mitolojisi içerikli resim ve heykeller, müze koleksiyonlarından ve özel koleksiyonlardan araştırılarak deskripsiyonları hakkında bilgi toplanmıştır. Envanter çalışması yapılarak eserler kronolojik sıralandırılmıştır. Çalışmada altı heykel, on tablo ve bir de duvar freski olmak üzere toplam onyedi eser irdelenmiştir. Bu eserlerde ikiciliğin varlığı analiz edilerek, çalışma; resim ve heykele konu olan ikiciliğin, insan yaşamının bir parçası olduğunun vurgulanmasıyla sonlandırılmıştır.

Anahtar kelimeler: Yunan mitolojisi, 20. yüzyıl resim ve heykel sanatı, ikicilik