Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 4, Sayı 7  Bahar 2016  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Çağrı HAMURCU, Suphi ASLANOĞLU

NO Makale Adı
1458569297 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ-İLETİŞİM SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE DAVRANIŞSAL FİNANS EĞİLİMLERİNİN ETKİLERİ: ÖLÇEK ÇALIŞMASI

Yeni finans dünyasında, beklenen ve tahmin edilebilen etkenlerden daha çok davranışsal faktörlerin etkili olduğunun görülmesi; davranışsal faktörlerin tespitini, işleyiş mekanizmasını ve faktörlere ait sonuçların değerlendirilmesini bir anlamda zorunlu kılmıştır. Bu makalede, yatırım kararlarının davranışsal finans boyutunun ortaya çıkarılması amaçlanmış; bilgi teknolojileri ve iletişim sektörü çalışanları üzerinde yapılan saha çalışması ile elde edilen veriler üzerinde uygulanan faktör analizi çalışması ile bir davranışsal finans ölçeği oluşturulmaya çalışılmıştır. Katılımcıların davranışsal finans eğilimlerini tespit etmek üzere yapılan anket çalışmasında, sorular 21 davranışsal finans eğilimi tarif eden 2 şer önerme şeklinde hazırlanmıştır. Çalışmanın daha önce yapılan çalışmalardan farklı yönü, bilgi teknolojileri ve iletişim sektörü çalışanı yatırımcılarının davranışsal finans eğilimlerini tespit etmeye yönelik olarak yapılan literatürdeki ilk çalışma niteliğinde oluşudur. Elde edilen bulgular açısından bakıldığında 21 farklı davranışsal finans eğiliminin tamamının araştırma konusu yatırımcılarda orta ve üzeri seviyelerde etkili olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca toplam 42 sorunun ölçek niteliğine sahip bir yapıda olup olmadığını ve ölçeğin yapı geçerliliğini tespit edebilmek için 42 soru üzerinde faktör analizi çalışması yapılmıştır. Faktör analizi ile çalışmada 12 faktörlü bir yapının bulunduğu tespit edilmiştir. Elde edilen tespitler ışığında yapılan bu çalışmanın, literatüre ve bundan sonra yapılacak çalışmalara katkıda bulunması beklenmektedir.

Anahtar Sözcükler: Davranışsal Finans, Yatırımcı Psikolojisi, Yatırım, Karar Verme