Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 3, Sayı 6  Güz 2015  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Ebru ALPARSLAN

NO Makale Adı
1450106799 EL YAZMASI ESER CİLTLERİNDE BULUNAN “EBRU” ÖRNEKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (KÜTAHYA-TAVŞANLI ZEYTİNOĞLU İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ ÖRNEĞİ)

Asırlar öncesine uzanan geçmişi ve günümüze ulaşan kıymetli örnekleri ile Geleneksel Kağıt Süsleme Sanatlarımız içerisinde çok önemli bir yere sahip olan “Ebru Sanatı”, yüzyıllar boyunca kitap ciltlerinin dış ve iç kapaklarında, aynı zamanda tezhip, hat ve minyatür sanatları ile birlikte yazma eserlerin süslenmesinde tamamlayıcı bir süsleme öğesi olarak kullanılmıştır. Ülkemiz sınırları içerisinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Yazma Eser Kütüphanelerinde, kamu kurum ve kuruluşuna ait arşivlerde, müzelerde, özel koleksiyonlarda ve aynı zamanda yurt dışında bulunan müzelerde; Geleneksel Sanatlarımızı temsil eden, kültürümüze, tarihimize ve sanatımıza ışık tutan seçkin örnekler bulunmaktadır. Geleneksel Sanatlarımız alanında yapılacak olan belgeye dayalı nitelikli çalışmaların da; kültür ve sanat değerlerimizin tanıtılması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması bakımından önemli olduğu düşünülmektedir.
Bu araştırma, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olan ve Kütahya İli Tavşanlı ilçesinde bulunan Zeytinoğlu İlçe Halk Kütüphanesinde yürütülmüştür. Araştırma kapsamında; adı geçen kütüphanede bulunan “Ebru” ile ciltlenmiş (süslenmiş) El Yazması Eser Ciltleri incelenmiştir. El Yazması Eserlerin; ait oldukları dönemler, kapsamı ve eser künyelerine ilişkin bilgiler, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı arşiv envanterlerinde yer alan katalog bilgilerine göre düzenlenmiş ve açıklanmıştır. Bunun yanı sıra el yazması eserlerin ciltlenmesinde kullanılan materyaller, uygulanan “Ebru” çeşitleri ve “ebru” yapımında kullanılan renkler gibi niteliksel özellikleri açısından incelenmiş ve 10 adet “Ebru” örneği fotoğrafları ile belgelenerek eserler hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Zeytinoğlu İlçe Halk Kütüphanesi, Yazma Eser, Ebru
Sanatı, Cilt Sanatı, Geleneksel Sanatlar