Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 3, Sayı 6  Güz 2015  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Birsen ÇEKEN, Sonnur ÖZDEMİR

NO Makale Adı
1448548692 CİNSEL ÖĞELERİN İNTERNET REKLAMLARINDA KULLANIMI: “VESTEL 2014 DERİN DONDURUCU REKLAMLARI

Bu çalışma, internet reklamlarında kullanılan cinselliği sorgulamaya yönelik olarak hazırlanmıştır. İnternet üzerinde yayımlanan Vestel reklamlarında kullanılan yiyeceklere yüklenilen rol kalıpları içerisinde cinselliğin varlığı incelenerek, reklam metinlerinde ve görsellerinde üretilen cinsiyetçi söylem ortayakonulmak istenmektedir.

Araştırmanın çalışma desenini Türkiye’de Youtube üzerinde yayınlanmış olan 2014 Vestel Derin Dondurucu’ya ait 4 reklam oluşturmaktadır.Araştırmada ele alınan reklamlarınvideo kayıtları bilgisayar üzerine indirilerek;temel göstergebilimsel kavramlar imge, simge, eğretileme,düzdeğişmece, yan anlam ve düz anlam açısından analiz edilmiştir. Bu kavramlarınaçıklamalarına “Anlam Üretiminde Temel Göstergebilimsel Öğelerin Kullanımı” adlı bölümde yer verilmiştir.

Bu çalışmanın sonucunda; “reklam sektöründen hizmet talep eden ve iyi bir kar marjı elde etmek isteyen firmaların büyük çoğunluğunun hedef kitle üzerine daha hızlı nüfus edebilmek için son dönemlerde çok daha fazla cinsel obje olarak kadın figürlerini kullanmayı tercih ettikleri gözlemlenmiştir. İncelenen reklamlardan yola çıktığımızda vişne ve süt mısıra kadın imgesi yüklenilirken, sebze yada meyve olmasına bakılmaksızın bu objeler seksileştirilmektedirler. Domates yada lüfer’in erkek simgesi olmasına karşın onlara diğerlerine yüklenilen cinsel cazibe verilmemiş yada verilememiştir. “ şeklinde bir sonuca varabiliriz.

Anahtar Kelimeler: Cinsiyetci Ögeler, İnternet Reklamı, Kadın ve Erkek İmgesi.