Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 3, Sayı 6  Güz 2015  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Abdullah AYAYDIN

NO Makale Adı
1448225346 ART NOUVEAU AKIMINA 21.YÜZYIL PERSPEKTİFİNDEN BİR BAKIŞ

Çağdaş sanat akımları 21, yüzyıl sanatı için önemli bir temel oluşturmuştur. Bu akımlar, ortaya çıkışlarından sonra hem oluşum süreci esnasında hem de oluşumunu tamamladıktan sonra sanat dünyasını etkilemiştir. Birçok akım etkilerini günümüzde hissettirmektedir. Ortaya çıktığı dönemin sanat dünyasını, sonrasında oluşan modern sanat mecrasını ve günümüzü etkileyen önemli sanat akımlarından biri de Art Nouveau akımıdır. Her akımın kendine göre özgün olan bir yapısı olduğu herkesçe bilinmekle birlikte akımların birbirine birçok benzerlik taşıdığı da aşikârdır. Ancak Art Nouveau akımı için bu benzerliklerin ya da önceki akımları taklit etmenin oldukça sınırlı olduğunu söylemek mümkündür. Bu akım ortaya çıktığı döneme yeni bir anlayış getirmekle kalmamış ve sonraki dönemlerde de kendinden her zaman söz ettirebilecek bir felsefe, teknik ve kavram bütünlüğü ortaya koymuştur. Bu çalışmanın amacı 21. yüzyıl perspektifinden Art Nouveau akımının; oluşum sürecini gözden geçirmek, ülkelere göre çeşitlilik göstermesinin nedenlerini aramak, sanat dünyasına katkılarını, getirdiği görsel farklılıkları ile diğer akımlarla ve disiplinlerle etkileşimini tartışmaktır.
Anahtar Kelimeler: Çağdaş Sanat, Art Nouveau, 21. Yüzyıl