Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 2, Sayı 4  Güz 2014  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
İnci YAKUT

NO Makale Adı
1412966520 YORUMLAYICI PARADİGMA YAKLAŞIMI KAVRAMLARIYLA SİNEMA SANATI ÜRETİMİNE BAKIŞ

Bu çalışmada yorumlayıcı paradigmaya özgü bazı temel ilke ve kavramların kurumsal hizmet üretimi yapan uygulama alanları olarak sinema üretimi sürecine ve storyboard üretimine yansımaları incelenmiş ve böylece paradigmanın uygulanabilirliği de değerlendirilmiştir. Araştırma bu yönüyle betimsel bir çalışma olup eleştirel literatür değerlendirmesi yapılmıştır. Bu uygulama alanları amaçları itibariyle kurumsal hizmet üretimi yapan çalışma alanları olarak ele alınmış olup yorumlayıcı paradigma bağlamında hizmetin içinde geliştiği sosyo-kültürel çevre ve fiziksel-teknik çevre de sosyal inşanın oluştuğu mikro yapılar olarak görülmüştür. Bu çalışmada sinema üretimi sürecinin ve storyboard üretiminin tüm hizmet üretimi aşamalarının gerçekleştiği çevrelerde (sosyo-kültürel ve fiziksel-teknik) etkileşim, katılım, kültürel görecelik, değişim gibi yorumlayıcı paradigmaya özgü bazı temel ilke ve kavramların sözkonusu alanlara nasıl uygulanabileceği ortaya konulmuştur. Araştırma yorumlayıcı paradigmanın hizmet üretimi alanları gibi uygulama alanlarına yansıyabilme durumlarını ve uygulanabilirliğinin, yani, ortaya attığı kavram ve ilkelerin somut hale dönüştürülebilmesinin mümkün olduğunu gösterrnesi bakımından önem taşımaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden hizmet üretim sürecinin her aşamasında yararlanılması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yorumlayıcı Paradigma, Hizmet Üretimi Süreci, Mikro Sosyal İnşa, Etkileşim, katılım, Sosyo-Kültürel Çevre, Fiziksel-Teknik Çevre, iletişim, Sinema Üretim Süreci, Storyboard Üretimi, Nitel Araştırma