Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 2, Sayı 4  Güz 2014  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Aydın ZOR

NO Makale Adı
1411074906 KÜLTÜREL OKURYAZARLIK AÇISINDAN GÖRSEL SANATLAR DERSİNİN ÖNEMİ

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı ilerlemeler bir taraftan küreselleşmeyi hızlandırırken diğer taraftan medya okuryazarlığı, bilgisayar okuryazarlığı, kültürel okuryazarlık, sosyal okuryazarlık, çevre okuryazarlığı, işitsel okuryazarlık gibi farklı okuryazarlık türlerini doğurmuştur. Günümüz toplumlarını aynılaştıran küreselleşmenin olumsuz etkilerine karşı, kendi kültürünü ve diğer kültürlerin değer, gelenek ve inançlarındaki benzerlik ve farklılıkları anlayabilme ve takdir edebilme yeteneği olan kültürel okuryazarlık önemli bir yer tutmaktadır. Bu bakımdan küreselleşmenin kaçınılmaz olduğu günümüz dünyasında insanları birbirlerine yaklaştıran aralarında sözsüz bir iletişim aracı olan kültürel değerlerin eğitimi önemli bir yer tutmaktadır. Bu doğrultuda bu çalışmada ilkokul ve ortaokullarda okutulan görsel sanatlar dersi müfredat programı, ilke, amaç ve kazanımları kültür öğeleri dikkate alınarak incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sanat eğitimi, kültür, kültürel okuryazarlık