Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 2, Sayı 3  Bahar 2014  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Fatih KARİP

NO Makale Adı
1407507040 İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KÜLTÜREL MİRASI KORUMA BİLİNCİNİN İNCELENMESİ

Ülkemiz, her köşesi ayrı renklerden oluşan kültürel mozaiklerle örülüdür. Bu değerli tarihi doku zamana karşı koyamamakta, her geçen gün biraz daha yıpranmakta, yok olmaktadır. Ancak bu fiziki yok oluştan daha tehlikeli olanı bu kültürel değerlerin insanların bilinçlerinden silinmesidir. Bu nedenle ülkemizde yaşayan her birey kültürel değerlerini farkına varmalı ve onları korumak için özel bir çaba göstermelidir. Bu çalışmanın amacı, Ağrı ili ve ilçelerinde öğrenim gören 7. sınıf öğrencilerinin kültürel mirasın korunması bilincine yönelik hazırbulunuşluk düzeylerini tespit etmektir. Araştırmanın verilerini toplamak için anket tekniği kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini Ağrı ili ve ilçelerinden rasgele seçilen 33 ilköğretim okulunda öğrenim gören 872 öğrenci oluşturmaktadır. Anket sorularına verilen cevaplar SPSS 15.0 istatistik programında analiz edilerek yüzde ve frekans değerleri tablolaştırılmış elde edilen bulgular tartışılarak yorumlanmıştır. Araştırma kapsamında anket uygulamasına katılan öğrencilerin kültürel mirasın korunması bilinci konusunda yeterli hazırbulunuşluğa sahip olmadıkları sonucuna varılmış ve elde edilen sonuçlardan hareketle çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler : Kültür, Kültür Varlıkları, Kültürel Miras, Koruma Bilinci.