Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 2, Sayı 3  Bahar 2014  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Gülbin Zeren NALİNCİ

NO Makale Adı
1407506325 GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ YARATICILIK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yaratıcılık, birikimlerden yararlanarak, yeteneği kullanarak, beceri sonucu, yeni ve özgün ürünler ortaya çıkarmaktır. Yaratıcılık, çalışma ortamlarında, duygusal ve zihinsel içerikli etkinliklerde yer alan bir kavramdır. Yaratıcı yeteneklerin, insan yaşamının ve gelişiminin tüm yönlerinin, temelini oluşturduğu söylenebilir. Sanat eğitiminde yaratıcılık, ciddi ve tutarlı bir eğitim sürecinden geçilerek elde edilebilir. Sanat eğitimi, bireylerin sanat ve kültür alanlarında yetiştirilip, bilinçlendirilme etkinliğidir. Sanat eğitimi süreci uygulamalı çalışmaları da içermesinden dolayı yaratıcılığı önemli ölçüde etkilemektedir.
Bu çalışmada, ilköğretim 1-8. sınıf görsel sanatlar eğitimi dersinin öğretim programında yer alan kazanımlar analiz edilmektedir. Nitel bir araştırma olan bu çalışmada doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Görsel Sanatlar Eğitimi Öğretim Programına bir bütün olarak bakıldığında, kazanımların kademe öğrencisinin yaratıcılık düzeyine yeterince uygun olmadığı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler : Yaratıcılık, Öğretim Programı, Görsel Sanatlar Eğitimi, Hedef.